Stadgar

  1. Stiftelsens namn skall vara Insamlingsstiftelsen kvinnor och hälsa 1,6 miljoner - Kvinna mitt i livet.
  2. Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontanta bidrag till vetenskaplig forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi.
  3. Styrelsen skall fortlöpande bedriva såväl en generellt som en selektivt inriktad insamlande verksamhet.
  4. Stiftelsen skall ha egen förvaltning.
  5. Styrelsens skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter varav en skall utses som ordförande.
  6. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
  7. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst 14 dagar före styrelsemötet. I kallelsen skall angivas de ärenden som kommer att behandlas på mötet.
  8. Stiftelsen skall ha en kvalificerad revisor.
  9. Kalenderåret skall vara stiftelsens räkenskapsår.
  10. Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämmelserna enligt punkten 2, får ske utan myndighetstillstånd genom enhälligt styrelsebeslut.