Forskningstipendier

Från och med 2011 delas årliga forskningsstipendier ut från insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa. Den nyinrättade insamlingsstiftelsen bildades på initiativ av 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Stipendierna skall gå till unga kliniska forskare som är i början av sin forskar karriär och som driver forskning på kvinnor och män med ett genusmedicinskt perspektiv. Forskningen skall innehålla biologiska och psyko-sociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

2011 satsas pengarna på hjärt-kärlforskning med genusperspektiv. Detta beroende på att de insamlade pengarna huvudsakligen har inkommit genom försäljning av Woman in Red–pins inom ramen för en kampanj till förmån för hjärt-kärlforskning ur ett köns- och genusperspektiv.

Stipendiater

75 000 kr Nina Johnston Mekanismer bakom kvinnors kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt, angina pectoris
50 000 kr Carina Carnlöf Kartläggning av könskillnader vid rytmrubbningar
50 000 kr Charlotte Iacobaeus Orsaker till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom vid havandeskapsförgiftning
50 000 kr Juan-Jesus Carrero Könsskillnader vid njursjukdom, testosteronets roll
50 000 kr Karolina Nowinski Neurofysiologisk och cirkulatorisk utredning av könsskillnader hos patienter med bröstsmärta och kranskärlssjukdom med eller utan stenoser

Den vetenskapliga nämnden var helt ense om beslutet.

Udelning under Woman in Red på Oscarsteatern 6 mars

Chris Heister, landshövding, och Maria Larsson, barn- och äldreminister delade ut insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsas forskningsstipendier under Woman in Red på Oscarsteatern i Stockholm den 6 mars 2012.

Utlysningen löd

Styrelsen i insamlingsstiftelsen tog beslut om att 2011 satsa på hjärt-kärlforskning med genusperspektiv.

  • 1 st. forskningsstipendium på 75.000 SEK och
  • 4 st. på 50.000 SEK delades ut.

Deadline för ansökan var den 1 november 2011.

 

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömde ansökningarna med en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier

  • originalitet,
  • vetenskaplig kompetens,
  • genomförbarhet och betydelse
  • köns- och genusaspekter

Ansökan

Ansökan skulle innehålla

  • CV
  • detaljerad forskningsplan med budget
  • betydelse ur ett köns- och genusperspektiv.

Deadline

Deadline för ansökan var 1 november 2011. Besked inom några veckor.

Adress:

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa
Grev Turegatan 27
114 38  Stockholm

 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.