Motiveringar till Kvinnor & Hälsas stipendier för 2012

Stipendierna delas ut på Woman in Redgalan, Oscarsteatern 6 mars 2013

Hjärt-kärlstipendier

Med.dr., dietist Hilde Brekke 200 000 SEK

hilde.brekke@nutrition.gu.se

Amningens betydelse för framtida hjärt-kärlsjukdom:

I observationsstudier har man funnit att minst 3 mån amning kan förbättra hjärt-kärlprognosen. Därför planerar Hilde att i tre olika prospektiva studier undersöka denna skyddseffekt av amning när det gäller hjärt-kärljukdom liksom att undersöka hur lång och hur mycket amning som behövs för att optimera den metabola profilen efter förlossningen.

Med.dr, överläkare Per Insulander (tillsammans med doktorand Carina Carnlöf) 250 000 SEK

per.insulander@karolinska.se

På grund av elektrofysiologiska skillnader mellan kvinnor och män ter sig rytmrubbningar olika hos könen och kan resultera i att kvinnor behandlas för sent i sjukdomsförloppet. Pers forskningsgrupp skall kartlägga de anatomiska och elektrofysiologiska könsskillnaderna och om dessa kan förklara att kvinnor kan ha annorlunda symptom och svara olika på ingrepp.

Med.dr, överläkare Nina Johnston (tillsammans med doktorand Christina Christersson) 250 000 SEK

nina.johnston@ki.se

Bakgrunden till studien är att fler kvinnor än män har avsaknad av bröstsmärta och förträngningar i kranskärlen vid hjärtinfarkt. I studien skall kvinnliga och manliga patienter undersökas med kranskärlsröntgen. Om kranskärlsröntgen är normal skall följande undersökas: 1) eventuell mikrovaskulär sjukdom med ny PET teknik 2)eventuell hjärtmuskelskada med magnetröntgen 3) ett flertal blodprover. Patienterna skall sedan följas vad gäller sjuklighet och dödlighet.

Osteoporosstipendium

PhD, Master of Science in Nutrition Hanna Olausson, 225 000 SEK

hanna.olausson@gu.se

Hormoners betydelse för förändringar i benets inre struktur och mineralinnehåll under och efter amningsperioden.

För mer information: kontakta Pia Gefvert, 0766-368940, pia@1.6miljonerklubben.com

 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

Utlysningen löd

Årliga forskningsstipendier från Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa delas ut från och med 2011. Den ideella föreningen 1,6 & 2,6 miljonerklubben under ledning av Alexandra Charles har tagit initiativet till att bilda insamlingsstiftelsen. Föreningen har i många år verkat för spridning av genusmedicin där speciellt kvinnors hälsa har varit i fokus. 1,6 & 2,6 miljonerklubben driver årliga kampanjer där alla insamlade medel går till Kvinnor och Hälsa.

Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär och som driver klinisk forskning på kvinnor. Forskningen kan innehålla såväl biologiska som psyko-sociala aspekter på sjukdom och hälsa. Betydelsen av kön och genus bör diskuteras när det gäller sjukdomens förekomst, sjukdomsförlopp, diagnostik, behandling och prognos.

2012 skall ett forskningsstipendium på 500.000 SEK och ett på 200.000 SEK utdelas för forskning inom hjärt-kärlområdet.

Ytterligare ett stipendium på 225.000 SEK skall utdelas för forskning inom bensskörhetsområdet. Pengarna bör användas till forskningsprojektet eller som forskningstid.

Hur forskningsstödet har använts skall redovisas skriftligt och eventuellt i form av föreläsningar.

Styrelsen i insamlingsstiftelsen har tagit beslut om årets tilldelning den 13 April 2012.

Ansökan ska innehålla CV, detaljerad forskningsplan med budget och betydelse.

Ansökan kommer att bedömas enligt Vetenskapsrådets kriterier

  • originalitet
  • vetenskaplig kompetens
  • genomförbarhet
  • köns- och genusaspekter

Deadline för ansökan är 1 november 2012.

Utdelning av stipendiet sker vid det årliga ”Women in Red symposiet” i Stockholm.

Information om stipendierna kan fås via Karin Schenck-Gustafsson, 070-7686487

Ansökan skickas till:

Insamlingsstiftelsen "Kvinnor och Hälsa"
Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm
Tlf: 08-205159

Vetenskaplig bedömningsgrupp

Mai-Lis Hellenius, professor i kardiovaskulär prevention, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Agneta Nordberg, professor i geriatrik, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi, KI och Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande

 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.