FRII och Svensk Insamlingskontroll

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. FRIIs medlemmar måste följa en kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. En extern revisor ska vartannat år granska och intyga att organisationen efterlever koden. Kvalitetskoden ställer krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Svensk Insamlingskontroll beviljar 90-konton till organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll gör årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité. Svensk Insamlingskontroll står på givarens sida. Du ska som givare aldrig känna dig lurad. En gåva är alltid frivillig.

Stäng meny