Stipendium tilldelat för forskning om benartärsjukdom

Birgitta Sigvant är överläkare, kärlkirurg och medicinsk doktor vid Kirurgkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad.

Birgitta Sigvant tilldelas 150 000 kr för en undersökning om naturalförloppet vid perifer kärlsjukdom med analys av köns- och genusskillnader, en 10 årsuppföljning.

Stipendiet delas ut den 4:e mars på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

Kvinnor drabbas i högre grad än män

Så här beskriver Birgitta kortfattat sitt arbete:

Benartärsjukdom innebär förträngning av benens pulsådror. Förutom symtom som fönstertittarsjuka, vilovärk och sår är det en indikator på en generell åderförkalkning med dess risker för hjärtinfarkt och stroke.

År 2004 studerade vi förekomsten av benartärsjukdom i den äldre befolkningen (> 60 år) i Sverige och fann att var femte individ var drabbad. Det förelåg en tydlig skillnad mellan könen där kvinnor var mer drabbade och i högre grad underdiagnostiserade och underbehandlade.

Den planerade studien är en direkt uppföljning i syfte att förbättra kunskapsläget för sjukdomsutvecklingen, dödlighet, övriga hjärt-kärlhändelser samt en beskrivning av patienters egenskaper och behandlingsmönster utifrån ett könsperspektiv.
Projektet kan bidra till ett förbättrat kunskapsläge avseende risk för sjukdomshändelser, belysa strategier för läkemedelsbehandling och i slutändan påverka omhändertagandet för denna patientgrupp.

För att besvara våra forskningsfrågor kommer ursprungsgruppen på 5080 individer att följas upp genom; en analys av nyinsamlade enkätdata avseende självrapporterad sjuklighet, rökvanor, läkemedelsanvändning och gångförmåga samt en analys av nationella registerdata avseende eventuell dödsorsak, total sjukdomsbörda, utförda operationer och läkemedelsbruk. De centrala analyserna kommer att vara överlevnadsanalyser relaterad sjuklighet, sjukdomsförsämring och åtgärder för de olika sjukdomsstadierna och kön.

Birgitta Sigvant, överläkare, kärlkirurg, medicinsk doktor, Kirurgkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad

 

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2015 delar stiftelsen ut totalt 1 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.