Människors engagemang är viktigt

Vi engagerar oss i det vi tror på, det vi tycker är viktigt. Just det är viktigt, för att saker skall hända. Vill vi se en fredlig värld, så behöver vi engagerar oss för detta. Vill vi se forskningen för kvinnors hälsa växa i omfång och styrka, så behöver vi engagera oss i just de frågorna.

Ja, vi är många som engagerar oss, men vi behöver hela tiden bli fler och samla fler resurser i den uppgift vi ser som särskilt viktig. Vi vill förstås att alla skall se och känna frågan om allas lika värde och att forskningen är unik för de olika grupper som finns. Vi är lika, men ändå ibland också väldigt olika. Det forskas ännu för lite om kvinnors hälsa. Det vill vi se mer av.

Människors vilja är viktig

Det är viktigt att vi respekterar människors vilja, vad t ex rör deras liv och deras resurser. Ja, i andra avseenden också förstås. Respekt och omtanke om varandra är viktigt. Varje människas tillgångar är var och ens personliga egendom, över vilken du som enskild individ styr. Det är viktigt att respektera. När individerna inte själva styr, eller kan styra över sina egna tillgångar eller liv går ofta lagstiftningen in som skydd för individen. Lagstiften styr riktningen och grundar sig i allmänhet på en allmän inställning i samhället. En sådan inställning ändrar sig allteftersom tiden går, vilket över tid också ger ändrad lagstiftning. I detta finns t ex reglerna om arv. Reglerna om arv stryr hur dina tillgångar skall fördelas vid din bortgång, om du inte har skrivit ett testamente.

Har du skrivit ett testamente tar detta över lagreglernas fördelning, även om reglerna finns kvar i bakgrunden. Man kan säga att de stillsamt betraktar, de överprövar en aning eftersom vi själva inte får fördela allt helt själva. Lagstiftaren tycker att det får finnas någon form av rim och reson i detta.

Innan vi når så långt som till vår bortgång pågår livet. Här och nu har vi möjlighet att delta, genom vårt eget engagemang eller dela med oss av våra resurser genom medlemskap i viktiga föreningar och/eller gåvor till de engagemang vi ser som extra viktiga. Vi skulle förstås önska att kvinnors hälsa är en sådan företeelse dit du gärna vill bidra. Välkommen till oss, vi som ivrar för uppmärksamhet och forskning i frågan om kvinnors hälsa.

Människor sista vilja är viktig

Vi använder ofta uttrycket ”sista vilja” om testamentet. Vi kan förstås ha velat och tänkt mycket sedan vi skrev vårt testamente, men testamentet är ett uttryck för hur vi vill att våra kvarvarande tillgångar skall fördelas efter vår bortgång.

Du kan alltså visa din vilja i testamentet, fördela dina tillgångar utifrån hur du tycker att dina pengar och övriga tillgångar skall användas. Om du vill att en förening som har en värdegrund, ett förhållningssätt och riktning som du tycker om, har fokus på viktiga frågor och tycker att du vill bidra till detta, då är ett testamente en bra plats att ge uttryck för detta i. Däri kan du t ex ange ett belopp eller en tillgång som du vill skall gå till en förening eller en stiftelse. Du kan också ange villkor, men tänk på att för strikta villkor kan leda till att föreningen inte kan ta emot dina medel.

Formalia i testamentet spelar roll

Om du följer alla regler som finns kring testamentsskrivandet fördelas tillgångarna som du vill. Du kan inte fördela allt om du har barn eller barnbarn. Deras laglott kan inte testamenteras bort. Denna del är hälften av arvslotten, alltså hälften av vad som är kvar sedan skulder avräknats och eventuella andra kvarvarande arvsfrågor reglerats. Du kan inte heller testamentera bort sådant du inte har full äganderätt till, till exempel på grund av ett tidigare testamente där ett arv efter dig (efterarv) skall gå vidare till andra.

Arv och testamenten kan vara en komplicerad historia, men testamentet uttrycker din önskan om hur dina tillgångar skall användas. Det är därför viktigt att du – om du vill – berättar om detta i ditt testamente. Många avtal i vårt samhälle kan vara muntliga, men ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av den (testator) som vill fördela sina tillgångar. Den namnteckningen måste vara bevittnad, det skall ske i samma tid som undertecknandet skedde alternativt att testatorn vid bevittnandet berättar att det är hans/hennes underskrift. Vittnena skall alltså vara närvarande. Det finns också tydliga regler på vilka som får och inte får bevittna testatorns namnteckning, varför det är viktigt att också uppmärksamma de reglerna.

Ärvdabalken hjälper till

Lagen styr fördelningen av dina tillgångar om du inte har ett testamente. Lagen styr förstås en aning även om du har ett testamente, men då ligger första prioritet på ditt testamente. Hänsyn skall då tas till din uttryckta vilja, förstås.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsa

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa och dess organisationsnummer är 802425-9593.

Stiftelsen har 90-konto och är medlem i FRII

Stiftelsens plusgiro 90 01 52-0

 

Anette Grinde
Ekonomiansvarig
Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa