”Alkohol påverkar kvinnors hjärthälsa – men hur ?” Sara Wallhed-Finn, psykolog på mottagningen för alkohol och hälsa vid Beroendecentrum Stockholm. Hon forskar om kvinnor och alkohol vid institutionen för Global Folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Det saknas mycket kunskap om hur förändrade alkoholvanor egentligen påverkar hjärthälsan, särskilt hos kvinnor. Inom ramen för en pågående långtidsuppföljning i det som kallas LIV, livsstilens betydelse för hälsan, kommer 1 500 personer med alkoholproblem inkluderas.
– Här hoppas jag kunna ta reda på mer om könsskillnader vid alkoholkonsumtion och hjärtkärlsjukdom. Vi gör det genom att studera vilken betydelse vår behandling på mottagningen har på längre sikt och vilken påverkan livsstilen har för hälsan. Sara Wallhed-Finn tilldelas 125 000 kr

“Kvinnor har sämre överlevnad efter aortakirurgi”
Anna Jonsson Holmdahl, ST-läkare i thoraxkirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

– Min forskning avser att undersöka om ett aortamått justerat efter kroppsstorlek, jämfört med ett absolut aortamått, bättre kan förutsäga komplikationer i samband med och efter kirurgi. Det är något förvånande att det är precis samma mått som används som operationsindikation för både kvinnor och män. Det finns studier som visat att kvinnor har sämre överlevnad efter aortakirurgi än män.
Anna Jonsson Holmdahl tilldelas 50 000 kr

Finns det skillnader i intensivvården mellan män och kvinnor?
Erik Zettersten, specialistläkare inom anestesi och intensivvård på Karolinska Sjukhuset i Solna, framför allt inom fältet neurointensivvård.

– Min avsikt är att undersöka om det finns någon skillnad i hur intensivt man idag behandlar män och kvinnor avseende blodtrycket efter en mycket svår form av hjärnblödning, “ICH”, och om det ser ut att ha någon effekt på hur det går för patienterna. Bidraget ger mig nu möjlighet att fortsätta försöka förstå om män och kvinnor får jämlik intensivvård efter allvarliga hjärnblödningar.
Erik Zettergren tilldelas 125 000 kr

TILL ANNA SÖDERBERGS MINNE:

“Skräddarsy endometrios-behandlingen”
Lisa Söderman, gynekolog, med.dr, post.doc, SöS och Vancouver
Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar 10 procent av kvinnor i fertil ålder.

På mottagningen träffar jag som gynekolog många kvinnor med endometrios och ser hur stora skillnader det är i både effekt och biverkningar av olika behandlingar hos olika patienter. Som kliniker vill jag att det ska finnas mer att erbjuda och att kunna ge mer individualiserad vård, vilket driver på forskningsmotivationen.
Studien ska bidra till att i framtiden kunna förutsäga smärteffekter som hjälp vid operationsbeslut.
Lisa Söderman tilldelas 100 000 kronor ur stipendiefonden till Anna Söderbergs minne.

“Graviditetskomplikationer är en etablerad riskfaktor för senare hjärt- och kärlsjukdom- ändå är uppföljningen av drabbade kvinnor både bristfällig och godtycklig”
Elin Täufer Cederlöf, ST-läkare i Allmänmedicin på Östervåla vårdcentral i Region Uppsala.
-Aortastenos står för en betydande sjuklighet och dödlighet, men kan i stor utsträckning förebyggas.

Stipendiet möjliggör att vi kan studera om graviditetskomplikationer tidigare i livet ökar risken att drabbas av tillståndet.
Vidare vill vi också studera om det kan finnas gemensamma biomarkörer vid graviditetskomplikationer och hjärt-och kärlsjukdom.
Elin Täeufer Cederlöf tilldelats 100 000 kronor ur stipendiefonden till Anna Söderbergs minne.

Stipendiaterna utses av föreningens vetenskapsnämnd: Karin Schenck-Gustafsson (ordförande), Kerstin Brismar, Rebecka Hultgren, Britt-Marie Landgren, Agneta Nordberg och Inger Sundström Poromaa.