Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Lina Bergman

Med.dr. Lina Bergman, Specialistläkare. Kvinnokliniken, Falu Lasarett.

Lina Bergman tilldelas 50 000 kr för ”Påverkan på hjärta och hjärna vid havandeskapsförgiftning (Preeclampsia Obstetric ad Verse Events)”.

Stipendiet delas ut den 11:e mars 2019 på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

 

”Påverkan på hjärta och hjärna vid havandeskapsförgiftning (Preeclampsia Obstetric ad Verse Events)”

Lina Bergman beskriver själv sin forskning så här:

Preeklampsi är en graviditetsspecifik sjukdom som kan påverka samtliga organ hos mamman och är en av de vanligaste orsakerna till maternell död. En av de farligaste komplikationerna som ligger bakom flest dödsfall är hjärtsvikt och lungödem. Enda boten är förlossning men man kan även behandla blodtrycket för att förbättra återhämtning. Det går idag inte att förutsäga vilka som kommer att drabbas av hjärtsvikt och lungödem och det finns även en stor kunskapslucka avseende bakomliggande orsaker där man tror att en dysfunktion i hjärtat sedan tidigare i kombination med ett högt blodtryck kan ligga bakom. Jag vill undersöka möjligheten till att förutsäga komplikationer så att man i tid kan behandla och förlösa kvinnor som löper hög risk samt lära mig mer om de bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt och lungödem genom ultraljudsundersökning och MR undersökning av hjärtat samt möjliga biomarkörer för hjärtpåverkan hos de kvinnor som drabbats av lungödem på grund av preeklampsi. I västvärlden är dessa komplikationer ovanliga och 99% av maternella dödsfall sker i utvecklingsländer. Därför är mitt huvudprojekt förlagt till Kapstaden där vi har skapat en biobank för preeklampsi med fokus på svåra organkomplikationer.

Biomarkörer i blod kan förhoppningsvis visa sig förutsäga komplikationer från hjärtat. Detta skulle hjälpa oss att identifiera vilka kvinnor som löper hög risk och dels behandla rätt kvinnor men även undvika att missa kvinnor som riskerar att dö till följd av lungödem. Genom att förstå bakomliggande orsaker kan även nya mekanismer för behandling för att skydda hjärtat identifieras och förhoppningsvis i framtiden förhindra att komplikationer uppstår.

Preeklampsi är en sjukdom som kan skilja väldigt mycket mellan individer där en mindre del får svåra komplikationer. Utmaningen de kommande åren för alla som forskar inom preeklampsi är att identifiera olika grupper bland de som fått diagnosen för att veta vilka som har högre risk för allvarlig sjukdom så att rätt resurser kan sättas in på ett tidigt stadium. En utmaning är även att öka medvetenheten och engagemanget för preeklampsi som en viktig sjukdom världen över där vi potentiellt skulle kunna rädda många nyblivna mammors liv om vi kunde få resurser att lära oss mer om dessa allvarliga komplikationer.

 

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2018 delar stiftelsen ut totalt 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar och området psykiatri som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.